یکپارچه کننده سیستم ها

سیستم های یکپارچه می توانند در بسیاری از زمینه ها کار کنند، اما این اصطلاح…