سیستم صدا برای باشگاه ENERGY GYM
باشگاه انرژی
eHMA-120

Eambit106

eCURVE104
بلندگو برای فروشگاه ZARA STORE
نمایندگی زارا
eHMA-120

eSAM-402

AUDEO108 – eUC106 – eAMBIT106
ZARA STORE
نمایندگی زارا
eHSA4-150

eSAM-402

AUDEO108 – eUC106 – eAMBIT106
سیستم صوتی کافه BAMO
رستوران بامو
eGPA8-150

eSam603 - ESAS BT

ICSB10

Eambit106 – Emotus5PB – IC6
downtown DOWNTOWN
دان تان
eHMA-240

SUB T8

Eambit103 – Eambit106
سیستم صوتی کافه SECCOND CUP
کافه سکند کاپ
eHMA-240

Audeo103
سیستم صوتی کافه FANOOS
رستوران فانوس
eHMA-240

SUB T8

Eambit103 – Eambit106
FANOOS RESTAURANT
TEHRAN ZARA STORE
DOWNTOWN RESTAURANT
BAMO RESTAURANT
KISH ISLAND ZARA STORE
ENERGY GYM
SECCOND CUP COFFEE