logo-image

خدمات ما

خدمات ما

سیستم صدای PA برای پخش موسیقی

بسته به نیازهای شما، سیستم های بزرگ موسیقی (PA) می توانند ساده یا پیچیده باشند. این می تواند شامل میکسر های دیجیتال ، بلندگوهای بزرگ، پردازش گرهای صدای دیجیتال و پنل های لمسی برای کنترل صدا باشد.

موسیقی پس زمینه

در بعضی موارد، یک سیستم پیجینگ به سیستم موسیقی پس زمینه (BGM) نیاز دارد و فضای آرامش بخشی را در بین پیام ها فراهم کند. در سایر فضا ها، فقط یک سیستم موسیقی پس زمینه مورد نیاز است، مانند اتاق انتظار یا لابی هتل ها و …

سیستم های اینترکام

ما با سیستم های اینترکام برای مدارس ، ساختمان ها ،کارخانه جات و فضاهای بزرگ که نیاز به ارتباط داخلی بین بخش های متعدد دارند راه کار ارائه می کنیم.

سیستم های پیجینگ

اغلب در انبارها و کارخانجات و برخی از مجتمع های اداری کوچک استفاده می شود، ما می توانیم یک سیستم پیجینگ برای ساختمان یا محیط کار برای تأسیسات شما طراحی و اجرا کنیم. فضاهای از کارخانه با صدای بلند نیاز به بلند گوهای بزرگ دارند، در حالی که دفاتر نیاز به بلندگو کوچک تر و یا کیفیت تری دارند. ما سیستم هایی را طراحی می کنیم که صدای واضح و قابل فهم را برای همه مکان ها ارائه دهند.

سیستم صدای PA برای پخش موسیقی

بسته به نیازهای شما، سیستم های بزرگ موسیقی (PA) می توانند ساده یا پیچیده باشند. این می تواند شامل میکسر های دیجیتال ، بلندگوهای بزرگ، پردازش گرهای صدای دیجیتال و پنل های لمسی برای کنترل صدا باشد.

موسیقی پس زمینه

در بعضی موارد، یک سیستم پیجینگ به سیستم موسیقی پس زمینه (BGM) نیاز دارد و فضای آرامش بخشی را در بین پیام ها فراهم کند. در سایر فضا ها، فقط یک سیستم موسیقی پس زمینه مورد نیاز است، مانند اتاق انتظار یا لابی هتل ها و …

سیستم های اینترکام

ما با سیستم های اینترکام برای مدارس ، ساختمان ها ،کارخانه جات و فضاهای بزرگ که نیاز به ارتباط داخلی بین بخش های متعدد دارند راه کار ارائه می کنیم.

سیستم های پیجینگ

اغلب در انبارها و کارخانجات و برخی از مجتمع های اداری کوچک استفاده می شود، ما می توانیم یک سیستم پیجینگ برای ساختمان یا محیط کار برای تأسیسات شما طراحی و اجرا کنیم. فضاهای از کارخانه با صدای بلند نیاز به بلند گوهای بزرگ دارند، در حالی که دفاتر نیاز به بلندگو کوچک تر و یا کیفیت تری دارند. ما سیستم هایی را طراحی می کنیم که صدای واضح و قابل فهم را برای همه مکان ها ارائه دهند.